Izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja

Društvo Blicnet d.o.o. Banja Luka vrši izmjene i dopune Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja) i Priloga Opštih uslova poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka – USLUGE (u daljem tekstu: Prilog Opštih uslova poslovanja), kako slijedi:

1. U tački 1.2. Opštih uslova poslovanja, u alineji f), nakon riječi “fiksne” dodaju se riječi “ili mobilne”.

2. Mijenja se podtačka 3.2.4. Opštih uslova poslovanja i glasi:
“3.2.4. Pretplatnik koji želi da raskine ugovor, dužan je da dostavi Blicnetu pismeni zahtjev za raskid ugovora, 15 dana prije namjeravanog datuma prestanka važenja ugovora, osim u slučaju da korisnik koristi uslugu mobilne telefonije, kod koje ovaj rok iznosi 3 dana. Pretplatnik je dužan izmiriti i sve dospjele obaveze i ustupiti Blicnetu korištenu terminalnu opremu u ispravnom stanju.”

3. U podtački 4.3.3. Opštih uslova poslovanja, dodaje se nova alineja c) i glasi:
“c) mobilni aparat koji koristi podnosilac zahtjeva evidentiran je na listi ukradenih aparata,”.
Preostale alineje se pomjeraju na odgovarajući način.

4. U tački 10.2. Opštih uslova poslovanja, nakon postojećeg teksta dodaje se sledeća rečenica:
“Navedeni pozivi, osim poziva prema hitnim službama, neće biti omogućeni ukoliko se pretplatnik usluge mobilne telefonije nalazi u drugoj mobilnoj mreži (roaming).”

5. U tački 10.4. Opštih uslova poslovanja, pod alinejom b), dodaje se nova crtica sa sledećim tekstom:
“- zabranu slanja i/ili primanja kratkih tekstualnih poruka (SMS poruke) u okviru usluga s dodatom vrijednosti.”

6. U tački 10.4. Opštih uslova poslovanja, pod alinejom c), prije tačke se stavlja zapeta i dodaje sledeći tekst:
“sa izuzetkom pretplatnika usluge mobilne telefonjie koji se nalaze u drugoj mobilnoj mreži (roaming).”

7. U prilogu Opštih uslova poslovanja, Usluge, dodaje se nova tačka 4. Usluge mobilne telefonije, i glasi:
   4. Usluge mobilne telefonije

Pod uslugama mobilne telefonije podrazumijevaju se usluge koje omogućavaju govornu telefonsku uslugu, SMS komunikaciju i prenos podataka, kao i druge usluge sadržane u Cjenovniku.

Govorna telefonska usluga predstavlja uslugu dvosmjernog prenosa govora u realnom vremenu, unutar mreže Blicneta, te prema drugim telekomunikacionim operaterima u domaćem i međunarodnom saobraćaju.

SMS usluga omogućuje Pretplatniku da šalje i prima alfanumeričke tekstualne poruke dužine do 160 karaktera u jednoj poruci. Upotreba slova č, ć, ž, š i slično, kao i specijalnih znakova može smanjiti dužinu poruke.

Usluga prenosa podataka omogućava Pretplatniku prenos podataka tehnikom komutacije paketa u mrežama oslonjenim na IP protokol.

Uslugu mobilne telefonije Pretplatnik može da koristi u domaćem i međunarodnom telefonskom saobraćaju putem Blicnet mreže i mreža operatera u inostranstvu.

Blicnet ima pravo onemogućiti korišćenje usluge u slučaju zlonamjernih, neželjenih ili drugih poziva koji ugrožavaju pozivanu stranu ili ugrožavaju funkcionalnost javne telekomunikacijske mreže.

Prava i obaveze

Blicnet zadržava pravo da usluge mobilne telefonije pruža isključivo na postpaid principu, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Cjenovnikom.

SIM kartica

Nakon zaključivanja ugovora o korištenju usluge mobilne telefonije, Blicnet Pretplatniku dodjeljuje SIM karticu u svrhu korištenja usluga mobilne mreže.

Prilikom instalacije u terminalni uređaj, Pretplatnik je dužan pridržavati se uputstava proizvođača. Terminalni uređaj mora biti kompatibilan sa SIM karticom.

Pretplatnik je dužan držati u tajnosti broj svoje SIM kartice, kao i PIN/PUK šifre i sve druge identifikacione šifre dodijeljene za potrebe pružanja usluge.

Korisnik je obavezan SIM karticu koristiti sa dužnom pažnjom, čuvati je od oštećenja, gubitka (uključujući i krađu) i druge štete.

U slučaju gubitka Pretplatnik ima pravo i obavezu da bez odlaganja telefonskim putem zahtijeva privremeno isključenje, uz obavezu da saopšti identifikacione podatke na osnovu kojih je moguće nesporno utvrditi njegov identitet.

Blicnet će po zahtjevu Pretplatnika za privremeno isključenje u pravilu postupiti odmah, a najkasnije u roku od 30 minuta od prijema ovog zahtjeva.

Zamjena izgubljene ili oštećene SIM kartice će se izvršiti na pismeni zahtjev Pretplatnika u Prodajnom mjestu Blicneta.

Troškove privremenog isključenja i izdavanja zamjenske SIM kartice snosi Pretplatnik u skladu sa Cjenovnikom i ovim Opštim uslovima, osim ako je testiranjem utvrđeno da oštećenje kartice nije uzrokovano nepravilnim korišćenjem od strane Pretplatnika.

Blicnet neće biti odgovoran Pretplatniku ili trećoj osobi za štetu nastalu usljed nepravilnog korištenja kartice, gubitka ili krađe SIM kartice ili lažne prijave.

Usluge roaminga

Roaming je usluga kojom se Pretplatniku mobilne telefonije omogućava da svoj mobilni telefon i SIM karticu Blicneta koristi u mobilnim mrežama operatora iz  inostranstva. Pretplatnik se obavezuje da će pri korištenju usluga u mrežama drugih mobilnih operatora poštovati važeće uslove operatora čija je mreža korištena.

U okviru Cjenovnika Blicneta sadržana je i cijena usluga koje Blicnetov Pretplatnik koristi dok se nalazi u mreži drugog mobilnog operatora.

Blicnet nije odgovoran za kvalitet, sigurnost i ponudu usluga od strane drugih operatera po osnovu korišćenja usluge roaming saobraćaja, za kašnjenje i tačnost obračuna o korištenju usluge, kao ni za druge eventualne greške u podacima dobijenim od strane drugih operatora, na osnovu kojih se vrši obračun usluga izvršenih Pretplatniku.

Posebni uslovi za pružanje usluge

U skladu sa tačkom 10.4. ovih Opštih uslova poslovanja, Blicnet će uložiti razumne napore da spriječi prekomjernu potrošnju Pretplatnika. Mehanizam zaštite Pretplatnika od prekomjerne potrošnje predviđen je ugovorom o korištenju usluga i opisan u Posebnim uslovima korišćenja postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije.

Pretplatnik razumije da korišćenje usluge roaminga značajno povećava troškove, te prihvata odgovornost za kontrolu potrošnje i upravljanje terminalnim uređajem na optimalni način.

8. Ostale odredbe Opštih uslova poslovanja i Priloga Opštih uslova poslovanja ostaju nepromijenjene.

9. Ove izmjene Opštih uslova poslovanja, kao i Prilog opštih uslova poslovanja stupaju na snagu po isteku 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke