Posebni uslovi korišćenja postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije

Uvod

1) Posebnim uslovima korišćenja postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije (u daljem tekstu: Posebni uslovi) uređuju se međusobni odnosi u vezi sa korišćenjem postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije između Blicnet d.o.o. Banja Luka koji na tržištu nastupa pod komercijalnim nazivom *supernova (u daljem tekstu: supernova ) i korisnika postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije (u daljem tekstu: korisnik).

2) Posebnim uslovima definisan je Cjenovnik postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije koji je dostupan na web stranici (www.supernovabih.ba) i na prodajnim mjestima supernove.

3) Postpaid tarifne modele usluge mobilne telefonije mogu koristiti rezidencijalni i poslovni korisnici na osnovu pisanog zahtjeva za korišćenje usluge (u daljem tekstu: Zahtjev).

4) Poslovni korisnici imaju mogućnost korišćenja postpaid tarifnih modela uz potpisivanje Zahtjeva za minimum 3 (tri), a maksimum 5 (pet) tarifnih modela.

5) Potpisivanjem Zahtjeva korisnik prihvata uslove korišćenja usluge, definisane ovim Posebnim uslovima.

6) Tarifni modeli usluge mobilne telefonije, definisani ovim Posebnim uslovima korišćenja su tarifni modeli sa postpaid načinom plaćanja, sa različitim iznosom mjesečne pretplate i pripadajućeg bonusa minuta, poruka i mobilnog interneta.

Mobilni internet

7) Mobilni internet koji se koristi u mobilnoj mreži supernove je dostupan po maksimalnoj brzini do 220 Mb/s / 50 Mb/s, dok brzina mobilnog interneta u romingu u mrežama operatora u regionu Zapadnog Balkana zavisi od pristupne tehnologije, kao i pokrivenosti i jačine signala dostupnog na korisnikovoj lokaciji kada se nalazi u romingu u mrežama operatora u regionu Zapadnog Balkana. Pristupna tačka APN koju korisnik definiše u svom uređaju je supernova.

8) Nakon iskorišćenog bonusa „Mobilnog interneta“ koji je uključen u mjesečnu pretplatu u okviru korišćenja postpaid tarifnih modela, usluga prenosa podataka (mobilni internet) biće onemogućena u mreži supernove i u romingu u mrežama operatora u regionu Zapadnog Balkana do narednog obračunskog perioda. Korisnicima će biti omogućeno korišćenje usluge prenosa podataka u mreži supernove i u romingu u mrežama operatora u regionu Zapadnog Balkana samo putem kupovine tarifnih opcija Internet definisanih važećim Cjenovnikom.

9) Korisnici postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije imaju mogućnost kupovine internet tarifnih opcija sa određenom količinom mobilnog interneta, koji mogu koristiti do isteka perioda trajanja opcije, a prema cijenama definisanih zvaničnim Cjenovnikom.

– Nakon isteka perioda trajanja tarifne opcije, neiskorištena količina bonusa se briše.

– U toku perioda trajanja tarifne opcije, korisnik može više puta kupiti istu tarifnu opciju, pri čemu se dodjeljena količina mobilnog interneta sabira, a za period trajanja uzima vrijeme posljednje kupljene opcije.

– Ukoliko korisnik, u periodu trajanja tarifne opcije, kupi novu tarifnu opciju koja ima različito trajanje i količinu mobilnog interneta, prioritet u potrošnji ima tarifna opcija koja prije ističe.

– Ukoliko korisnik kupi tarifnu opciju, a nije potrošio sav mjesečni bonus mobilnog interneta u okviru tarifnog modela koji koristi, kupljena količina mobilnog interneta u okviru tarifne opcije se ne sabira sa preostalom količinom mjesečnog bonusa, dok prioritet u potrošnji ima mobilni internet koji prije ističe.

10) Količina mobilnog interneta dodjeljenog u okviru kupljene tarifne opcije internet može se koristiti i u romingu u mobilnim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

11) Maksimalne brzine pristupa internetu u mobilnoj mreži supernove, ostvarive su pod sljedećim uslovima:

  • ukoliko terminalna oprema korisnika podržava deklarisanu brzinu,
  • ukoliko se korisnik nalazi na lokaciji sa odgovarajućom pokrivenošću mobilne mreže Blicnet
  • ukoliko, u trenutku korišćenja usluge, opterećenje mreže to dozvoljava.

12) Supernova ne snosi odgovornost, u smislu odstupanja od deklarisanih brzina pristupa Internetu, u slučajevima kada korisnik pristupa sadržajima/stranicama na Internetu za koje je omogućen pristup isključivo manjom brzinom ili ukoliko korisnik pristupa stranicama na Internetu koje, bez obzira na obezbjeđenu brzinu pristupa od strane supernove, ne podržavaju pristup odgovarajućim brzinama usljed malog propusnog opsega povezivanja stranice na Intrenet, preopterećenosti linka sa kojim je stranica povezana na Internet i drugih razloga koji nisu na strani supernove.

Promjene u pretplatničkom odnosu

13) Za korisnike postpaid tarifnih modela, u ponudi su paketi sa mobilnim telefonima i drugom terminalnom opremom po cijenama definisanih važećim Cjenovnikom za korisnike usluge mobilne telefonije, uz zaključivanje ugovora/aneksa ugovora sa minimalnim periodom trajanja od 12 ili 24 mjeseca.

14) Korisnici postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije, koji su u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora, imaju mogućnost promjene tarifnog modela jednom u toku obračunskog perioda, ukoliko prelaze sa tarifnog modela sa nižom mjesečnom pretplatom na tarifni model sa višom mjesečnom pretplatom, pri čemu se preostali minimalni period trajanja ugovora, nastavlja da primjenjuje na novi tarifni model.

15) Prilikom promjene tarifnog modela, u toku obračunskog perioda, mjesečna pretplata se obračunava shodno broju dana korišćenja tarifnog modela, neiskorištena količina bonusa, koji je uključen u cijenu mjesečne pretplate, se briše, a korisniku se dodjeljuje nova količina bonusa uključenog u cijenu mjesečne pretplate novog tarifnog modela koja se takođe obračunava shodno broju dana korišćenja.

16) Korisnici postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije, koji su zaključili ugovor sa minimalnim periodom trajanja, a koji prije isteka minimalnog perioda trajanja ugovora jednostrano raskinu ugovor ili ako ugovor bude raskinut krivicom korisnika prije isteka minimalnog perioda trajanja ugovora, biće dužni da Blicnet-u nadoknade štetu u visini iznosa preostalih mjesečnih pretplata do isteka minimalnog perioda trajanja ugovora. Obaveza uplate navedene naknade od strane korisnika dospijeva na dan raskida ugovora.

17) Naknada za korišćenje mobilne mreže, u iznosu od 1 KM, sa uključenim PDV, je uključena u cijenu mjesečne pretplate odabranog tarifnog modela.

Limit na potrošnju

18) U okviru korišćenja postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije, a u cilju zaštite od prekomjerne potrošnje, korisnicima je omogućeno postavljanje i promjena Limita na potrošnju van Bonusa uključenog u mjesečnu pretplatu. Korisnik, pozivom USSD menija *500# može postaviti Limit u iznosu 150 ili 300 KM, a prema Zahtjevu, Blicnet može korisniku postaviti i veće iznose Limita.

INO tarifne opcije

19) Korisnicima postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije, omogućena je kupovina INO tarifnih opcija sa količinom minuta za pozive iz supernova mreže prema određenim inostranim zemljama. Naknada za korišćenje određene INO tarifne opcije kao i količina minuta prema određenim inostranim zemljama koju korisnik dobije u okviru aktivirane opcije, definisana je važećim Cjenovnikom. Ukoliko, u toku trajanja opcije, korisnik ponovo kupi istu tarifnu opciju, bonus minute se sabiraju, a za vrijeme trajanja se uzima vrijeme od posljednje kupljene opcije.

20) Aktivacija/deaktivacija tarifnih opcija iz ponude definisane Cjenovnikom, za korisnike postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije, može se izvršiti pozivom USSD menija na broj *500#, kao i putem aplikacije ‘Moja Supernova’, koja je korisnicima dostupna preko prodavnica mobilnih aplikacija.

Za sve što nije definisano ovim Posebnim slovima korištenja, primjenjivaće se Opšti uslovi poslovanja Blicnet d.o.o. Banja Luka.

Posebni uslovi korišćenja postpaid tarifnih modela usluge mobilne telefonije, stupaju na snagu po isteku 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Poslovni korisnici

Zakaži sastanak

Unesite vaše podatke